Portlar

Profuse Port

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Hem CECT enjeksiyonları hem infüzyon terapisi için onaylıdır. • 300 psi’de 5cc/san’ye varan tanısal görüntüleme için CT enjeksiyonlarına imkân verir. • Kabarık kenar septum yerini belirlemeye yardım için yapılan palpasyona net dokunsal yanıt sağlar. • Özel baskı “CT”nin röntgende görülebilmesine imkân verir.

  

Açık Sütür Delikleri

Katalog No

Pro-Fuse® CT

 

MRCTT96001

9.6F SİLİKON KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTT80001

8F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTT96801

9.6F SİLİKON KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTT80801

8F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

 

Pro-Fuse® CT Düşük Profil

 

 

MRCTT80041

8F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTT66041

6.6F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTT80841

8F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTT66841

6.6F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Port ve Kateter  (2) Kateter Kilidi  (1) Skalpel (1) Introducer İğne  (1) Vein Pick  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Valfli yırtılıp ayrılır Introducer  (1) Tünel Açıcı  (1) 22Ga Huber İğnesi  (1) Küt Uçlu İğne

Silikon Doldurulmuş  Sütür Delikleri

Katalog No

Dignity™ CT

 

 

Pro-Fuse® CT Düşük Profil

 

 

MRCTT8004S

8F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTT6604S

6.6F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTT8084S

8F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTT6684S

6.6F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Port ve Kateter  (2) Kateter Kilidi  (1) Skalpel (1) Introducer İğne  (1) Vein Pick  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Valfli yırtılıp azrılır Introducer  (1) Tünel Açıcı  (1) 22Ga Huber İğnesi  (1) Küt Uçlu İğne


 

Kullanım Talimatları

 İLE ENJEKTE EDİLEBİLİR İMPLANTE İNFÜZYON PORTU KULLANMA TALİMATI

TANIMLAMA: Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portu, vasküler sisteme tekrar tekrar erişim sağlamak için tasarlanmış implante edilebilir bir erişim cihazıdır. Port erişimi içi oyuk bir iğne kullanan perkütan iğne insersiyonu ile gerçekleştirilmektedir. Güç kullanımlı enjeksiyon sadece güç kullanımla enjekte edilebilir iğne ile yapılmaktadır. Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazı iki birincil bileşenden oluşur: kendiliğinden sıkıca kapanan bir silikon septumlu bir enjeksiyon portu ve bir radyo-opak kateter. İmplante Edilebilir İnfüzyon Portları septumun tepesine ve port mahfazasının üst kenarına dokunularak subkütan olarak belirle-nebilir. Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portları radyografik görüntüleme altında  “CT” harfleri ile tanınabilir.  Bütün malzemeler biyo-uyumludur, enjekte edilebilir hemen hemen bütün çözeltilerle kullanılabilir, latekssizdir ve CECT ve MRI görüntülemesi ile güvenlidir.

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR: Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portu vasküler sisteme tekrarlı erişim gerektiren hasta tedavileri için endikedir. Port sistemi ilaçlar, I.V. sıvıları, parenteral beslen-me çözeltileri, kan ürünleri ve kan örneklerinin alınması için kullanılabilir. Güç kullanımla enjekte edilebilir bir iğne ile kulla-nıldığında, Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazı kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonu için endike-dir. Kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonu için önerilen maksimum infüzyon hızı bir 19 veya 20 geyclik ortası oyuk güç kullanımla enjekte edi-lebilir bir iğne ile 5 ml/sn’dir.

KONTRENDİKASYONLAR, UYARILAR VE ÖNLEMLER KONTRENDİKASYONLAR: Bu cihaz, yüksek pinch-off oranlarının görüldüğü ilk kaburga sınırına medial olan subklavyan ven içine kateter insersiyonu için kontrendikedir.1,2 Cihaz aşağıdaki durumlar için de kontrendikedir: Cihaza bağlı enfeksiyon, bakteremi veya septiseminin bulunduğu bilindiğinde veya bundan şüphe edildiğinde. Hastanın cüssesi implante edilen cihazın büyüklüğüne yeterli olmadığında. Hastanın cihazın içerdiği malzemelere alerjik olduğu bilindiğinde veya bundan şüphe edildiğinde. Eğer ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı mevcut ise. Eğer olası insersiyon yeri daha önce radyasyona tabi tutulmuşsa. Eğer olası yerleştirme yeri daha önce venöz tromboz epizodları veya vasküler cerrahi prosedürleri geçirmişse. Eğer lokal doku faktörleri uygun cihaz stabilizasyonu ve/veya erişimini önleyecekse.

UYARILAR: Yerleştirme Sırasında: Tek Hasta Kullanımı amaçlıdır. TEKRAR KULLANMAYINIZ. Medcomp® ürünleri tek kullanımlık cihazlardır ve asla tekrar implante edilmemelidir. Kan ile kontamine olmuş bir cihaz yeniden kullanılmamalıdır veya yeniden sterilize edilmemelidir.
Kullanımdan sonra, bu ürün potansiyel bir biyolojik tehlike olabilir. Kabul edilmiş tıbbi uygulama ve yerel, eyalet ve federal yasa ve düzenlemelere göre kullanıp tasfiye ediniz. Bir sheath arasından yerleştirme sırasında, hava aspirasyonunu önlemek için başparmağı sheath’in açıktaki deliği üzerinde tutunuz. Hava aspiras-yonu riski, prosedürün bu kısmı Valsalva manev-rası yapan hasta ile uygulanarak azaltılır. Kateteri porta sütürlemeyiniz. Kateterin herhangi bir hasar veya daralması güç kullanımlı enjek-siyon uygulamasını tehlikeye atabilir.  Damar delinmesinden kaçınınız. Port sisteminin çalışmamasına neden olabilece-ğinden, klavikula-ilk kaburga sıkıştırması veya pinch-off işaretleri gösterenbir port sistemi arasından güç kullanımlı enjeksiyon yapmayınız. Port Girişi Sırasında: 10ml’den DAHA KÜÇÜK BİR ŞIRINGA KULLANMAYINIZ. 25 psi’den daha büyük uzun süreli infüzyon basıncı bir hastanın damar veya viskusunda hasara neden olabilir. Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portları ancak bir güç kullanımla enjekte edilebilir iğne ile girildi-ğinde güç kullanımla enjekte edilebilirdir. Güç kullanımlı enjeksiyondan önce kontrast ortamını vücut sıcaklığına kadar ısıtamama port sisteminde başarısızlığa neden olabilir. Güç kullanımlı enjeksiyon araştırmalarından önce kateterin açık kalmasını sağlayamama port sisteminde başarısızlığa neden olabilir. Güç kullanımlı enjektör makine basıncı sınırlama özelliği tıkanmış bir kateterin aşırı basınç almasını önlemeyebilir.
Maksimum akış hızını aşma port sisteminde başarısızlığa ve/veya kateter ucunun yerinden oynamasına neden olabilir. Kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonu için Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazı endikasyonu, portun prosedüre dayanma yeteneğini ifade etmektedir, fakat prosedürün özel bir hastaya veya özel bir infüzyon setine uygunluğunu ifade etmemektedir. Uygun şekilde eğitilmiş bir klinisyen, güç kullanımlı enjeksiyon bakımından bir hastanın sağlık durumunu değerlendirmeden ve porta giriş için kullanılan bir infüzyon setinin uygunluğunu değerlendirmeden sorumludur. Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazı arasından üç kullanımlı enjeksiyon yaparken, 300 psi’lik basınç limit ayarını veya güç kullanımlı enjek-siyon makinesi üzerindeki maksimum akış hızı ayarını aşmayınız. 

PINCH-OFF BELİRTİLERİ: Klinik: Kan çekmede zorluk Sıvı infüzyonuna direnç Sıvı infüzyonu veya kan çekme için gerekli hasta pozisyon değişiklikleri Radyolojik: Göğüs röntgeninde derece 1 veya 2 çarpılma. Pinch-off açıklamadan önce şiddet derecesi bakımından değerlendirilmelidir. Klavikula/ilk kaburga sahasında herhangi bir derecede kateter çarpılması gösteren hastalar özenle izlenmelidirler. Uygun göğüs röntgeni ile tanınması gereken pinch-off dereceleri bulunmaktadır:3,4
Derece Şiddet Önerilen Eylem Derece 0 Çarpılma yok Eylem yok Derece 1 Lüminal daralma olmaksızın çarpılma mevcut Pinch-off’un derece 2 çarpılmaya ilerlemesini izlemek için her bir ila üç ayda bir göğüs röntgeni çekilmelidir. Çarpılma derecelerine katkıda bulunabileceğinden, göğüs röntgeni sırasındaki omuz pozisyonuna dikkat edilmelidir. Derece 2 Lüminal daralma ile çarpılma mevcut Kateterin çıkarılması düşünülmelidir Derece 3 Kateter transeksiyonu veya kırılması Kateterin derhal çıkarılması

ÖNLEMLER: Kullanmadan önce bütün talimatı dikkatli okuyup, ona uyunuz. Federal yasa (ABD) bu cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Sadece kalifiye sağlık uygulamacıları bu cihazları takmalı, kullanmalı ve çıkarmalıdırlar. Tünel açıcının ucu ile deri veya fasyanın yanlışlıkla delinmesinden sakınınız. Eğer iğne sokulu iken kılavuz telin geri çekilmesi gerekirse, iğnenin kılavuz tele zarar vermesini veya onu kesmesini önlemeye yardım için, iğne ile teli tek bir birim imiş gibi çıkarınız. Port ile ortası oyuk iğneler kullanınız. Kateter kilidini ilerletmeden önce, kateterin uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Uygun bölgeye ilerletilmemiş bir kateter, güvenli şekilde oturamayabilir ve yerinden oynama ve ekstrvazasyona yol açabilir. Kateter kink yapmak-sızın dümdüz olmalıdır. Kateteri doğrultmak için onu hafifçe çekmek yeterlidir. Kink yapmış bir kateter üzerinden kateter kilidini ilerletme, katetere zarar verebilir. Kateteri sokarken ve yerinde tutarken Evrensel Önlemlere uyunuz. Bütün kontrendikasyon, uyarı, önlem ve bütün infüsatlar için talimatlara üreticileri tarafından belirtildiği şekilde uyunuz. Önlemler kateter hasarı ve/veya hasta zedelenmesinden kaçınmaya yardım amaçlıdır. Yerleştirmeden Önce Bütün olduğundan ve son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olmak için ambalajı dikkatli inceleyiniz. Cihaz steril ambalaj içinde verilmektedir ve non-pirojeniktir.Ambalaj hasarlı, açılmış veya son kullanma tarihi geçmiş ise, kullanmayınız. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR. STERILE EO Yeniden sterilize etmeyiniz veya kullanmayınız.

Bütün bileşenlerin bulunup bulunmadığını anlamak için kiti inceleyiniz. Hastanın kayıtlarını kontrol ediniz ve hastaya yerleştirme işlemi sırasında kullanılacak kimyasal madde veya malzemelere bilinen bir alerjisi olup olmadığını sorunuz. Hava embolisinden korunmak için cihazı steril heparinli tuz veya normal tuz çözeltisi ile doldu-runuz (prime’layınız). Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabileceğini veya heparin nedenli trombositopeni (HIT) çekebileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Bir introducer kit kullanırken, kateterin introducer sheath içine kolayca uyduğunu tahkik ediniz. Yerleştirme Sırasında: Cihazın keskin aletlerle kazara temas etmesine imkân vermeyiniz. Mekanik hasar oluşabilir. Sadece düzgün kenarlı, atravmatik klemp veya forsepsler kullanınız. Yerleştirme sırasında kateteri delmemeye yırtma-maya veya kırmamaya özen gösteriniz. Kateteri porta taktıktan sonra, asambleyi sızıntı veya hasar bakımından kontrol ediniz. Herhangi bir mekanik hasar veya sızıntı belirtisi varsa, kateteri kullanmayınız. İmplantasyon sırasında kateteri keskin açılarla eğmeyiniz. Bu, kateterin açık olmasını tehlikeye sokabilir. Uygun kateter bağlantısını temin etmek ve kateter hasarından kaçınmak için, bu talimatta verilen bağlantı tekniğine dikkatli uyunuz. Kateteri çöktürebileceğinden veya hasar yapabi-leceğinden, kateteri port gövdesine güvenli tutturmak için sütür kullanmayınız. Peel-apart introducer’lar kullanırken: - Torakstaki hayati yapılara istemeden girmekten   sakınmak için, introducer ve kateteri dikkatli   sokunuz. - Bir peel-apart introducer kullanırken, bir kateter   veya dilatörü dahili destek olarak tutarak kan   damarına hasar vermekten kaçınınız. - Bir dönme hareketi kullanarak sheat ve dilatörü   tek bir ünite olarak aynı anda ilerleterek, sheath   hasarından kaçınınız.

MUHTEMEL KOMPLİKASYONLAR: Subkütan port kullanımı kritik hastalar için önemli bir venöz erişim aracı sağlar. Bununla birlikte, aşağıdakiler dahil, ciddi komplikasyonlar bakımın-dan bir potansiyel mevcuttur: Hava Embolisi Kanama Brakiyal Pleksus Zedelenmesi Kardiyak Aritmi Kardiyak Tamponad Deri Arasında Kateter veya Port Erozyonu Kateter Embolisi Kateter Tıkanması Klavikula ve Birinci Kaburga Arasında Sıkışmadan Dolayı Kateter Tıkanma, Hasar veya Kırılması Kateter veya Porta Bağlı Septisemi Cihaz Dönme veya Çıkıntısı Endokardit Ekstravazasyon Fibrin Kılıfı Oluşumu Hematom Hemotoraks Hidrotoraks İmplante Cihaza Karşı Tolerans Gösterememe İmplant Alanı Üzerindeki Deride İltihaplanma, Nekroz veya Skar Oluşması Damar veya Viskus Yırtılması Damar veya Viskus Delinmesi Pnemotoraks Spontane Kateter Ucu Malpozisyonu veya Retraksiyonu Torasik Kanal Zedelenmesi Tromboembolizm Vasküler Tromboz Damar Erozyonu Lokal veya Genel Anestezi, Cerrahi ve Post-Operatif İyileşme ile Normal Olarak İlişkili Riskler Bunlar ve diğer komplikasyonlar tıbbi literatürde iyi belgelenmiştir ve port yerleştirmeden önce dikkatlice irdelenmelidir.

İMPLANTASYON TALİMATI: Prosedüre başlamadan önce, lütfen bu rehberin “Kontrendikasyonlar, Uyarılar ve Önlemler” ve “Muhtemel Komplikasyonlar” bölümlerini ve portu implante etmeden önce implantasyon talimatını tam olarak okuyunuz. PINCH-OFF’U ÖNLEME Kateteri internal jugular ven (IJ) yoluyla sokarak pinch-off sendromu riskinden kaçınılabilir. Kateterin ilk kaburga sınırına mediyal olarak sublavyan insersiyonu kateter pinch-off’una neden olabilir, o da güç kullanımlı enjeksiyon sırasında port sistem bozulmasına neden olan tıkanma meydana getirir.
Eğer kateteri subklavyan ven içine sokmayı tercih ederseniz, ilk kaburga sınırına lateral olarak veya aksiller ven ile birleşme noktasında sokulmalıdır, çünkü böyle insersiyon kateter hasarı ve hattâ kopmasına neden olabilen kateter sıkışmasını bertaraf edecektir. İnsersiyonda görüntü rehberliğinin kullanılması kesinlikle önerilir. Kateterin kıstırılmadığından emin olmak için, insersiyonunun bir radyografik teyidi yapılmalıdır.  İMPLANTASYON HAZIRLIĞI Kullanılacak implantasyon prosedürünü seçiniz. Port yerleştirme yerini seçiniz. Not: Port cep yeri seçimi iyi port stabilitesi sağlayan, hasta hareketlerini aksatmayan, basınç noktaları oluşturmayan- daha önce radyasyon almamış, enfeksiyon belirtileri göstermeyen ve üst değiştirmeyi zorlaştırmayan anatomik bir alanda port yerleştirmeye imkân vermelidir. Aşırı doku erişimi zorlaştıracağından, port septumu üzerindeki kütanöz doku miktarını dikkate alınız. Tersine, port üzerindeki çok ince bir doku katı doku erozyonuna yol açabilir. 0,5 cm ila 0,2 cm’lik bir doku kalınlığı uygundur. Ürün yeniden sipariş numarası ve lot numarası dahil, hasta implant kaydını tamamlayınız. Yeterli anestezi uygulayınız. Steril saha oluşturunuz ve tray’i açınız. İmplantasyon yerini cerrahi olarak hazırlayıp, örtünüz.

Takılabilir Kateterler için: Açık uçlu kateterleri heparinli tuz çözeltisi ile yıkayıp, proksimal (port) ucuna birkaç cm kala klempleyip kapatı-nız. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabileceğini veya heparin nedenli trombosito-peni (HIT) çekebileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lan-maması gerektiğini unutmayınız. Not: Takmadan önce kesilip çıkarılacak kateter segmentlerini klempleyiniz.

CUT-DOWN PROSEDÜRÜ Başı amaçlanan ven ponksiyon yerinden öbür tarafa çevrilmiş olarak, hastayı Trendelenburg pozisyonuna getiriniz. Seçilen giriş damarını açığa çıkarmak için bir cut-down ensizyonu kullanınız. Kanama ve hava aspirasyonunu önlemek için damar izole edilip stabilize edildikten sonra, damar ensizyonu uygulayınız. Bir vein pick kullanılıyorsa, onun taperli ucunu ensizyon arasından sokup, damar içine ilerle-tiniz. Daha sonra kateter ucunu pick’in yivli alt tarafına kaydırınız. KATETER                    VEIN PICK DAMAR Kateter ucunu damar içine ilerletiniz. Kullanıldıysa, vein pick’i geri çekiniz. Kateteri damar içinde arzulanan infüzyon yerine ilerletiniz. Not: Kateterler kateter ucu superior vena cava ile sağ atrium birleşme yerinde olacak şekilde yerleştirilmelidir. Flüoroskopi veya uygun teknoloji kullanarak kateter ucunun doğru pozisyonda olup olmadığını görünüz. Kateteri tespit için sütür kullanırken, kateteri tıkamayınız veya kesmeyiniz.

PERKÜTANÖZ PROSEDÜR Başı amaçlanan ven ponksiyon yerinden öbür tarafa çevrilmiş olarak, hastayı Trendelenburg pozisyonuna getiriniz. Bir şırıngaya takılı ölçekli küçük bir iğne kulla-narak istenen damarın yerini belirleyiniz. Eğer kateter subklavyan ven yoluyla sokuluyorsa, kateter Pinch-off’unu anlatan “Uyarılar” bölümüne bakınız. Introducer iğneyi şırıngaya takıp, küçük ölçekli iğne boyunca damar içine sokunuz.Küçük ölçekli iğneyi çıkarınız. İnsersiyon yapılırken yavaşça aspirasyon yapınız. Eğer artere girilmişse, iğneyi geri çekip, birkaç dakika manuel basınç uygulayınız. Eğer plevral boşluğa girilmişse, iğneyi geri çekip, hastayı olası pnömotoraks bakımından değerlendiriniz. Vene girildiğinde, iğneyi yerinde bırakarak şırıngayı çıkarınız. Kan kaybını ve hava aspiras-yonu riskini en aza indirmek için, iğnenin hub’ı üzerine bir parmak koyunuz. Hastanın Valsalva manevrası yapması ile prosedürün bu kısmı uygulanarak hava aspirasyonu riski azaltılır.  Eğer bir mikro ponksiyon seti kullanılıyorsa, kılavuz telin esnek ucunu iğne içine sokunuz. Kılavuz teli uygun olduğu kadar ilerletiniz. Flüoroskopi veya ultrason kullanarak, yerleştir-menin doğru olup olmadığını görünüz. Kılavuz teli pozisyonunda tutarken, iğneyi nazikçe geri çekip çıkarınız. Dikkat: Eğer iğne sokulu iken kılavuz telin geri çekilmesi gerekiyorsa, iğnenin kılavuz tele zarar vermesini veya onu kesmesini önlemek için, iğne ile teli bir birim olarak birlikte çıkarınız. Küçük sheath ve dilatörü uygun şekilde birlikte ilerletiniz. Küçük sheath’i yerinde bırakarak, dilatör ve kılavuz teli geri çekiniz. Uyarı: Kan kaybını ve hava embolisi riskini en aza indirmek için, başparmağı sheath’in yarığı üzerine koyunuz. 
Kılavuz telin “J” ucunu uç doğrultucu ile doğrultup, uç doğrultucunun taper’li ucunu iğne içine sokunuz. Uç doğrultucuyu çıkarıp, kılavuz teli superior vena cava içine ilerletiniz. Kılavuz teli prosedür için uygun olduğu kadar uzağa ilerletiniz. Flüoroskopi veya uygun teknoloji kullanarak doğru pozisyonda olup olmadığını görünüz. İğneyi nazikçe geri çekip çıkarınız. Dikkat: Eğer iğne sokulu iken kılavuz telin geri çekilmesi gerekiyorsa, iğnenin kılavuz tele zarar vermesini veya onu kesmesini önlemek için, iğne ile teli bir birim olarak birlikte çıkarınız.  Eğer bir mikro ponksiyon seti kullanılıyorsa, standart kılavuz teli pozisyonda tutarken küçük sheath’i geri çekip çıkarınız.

PEEL-APART SHEATH INTRODUCER TALİMATI Bir döndürme hareketi kullanarak, damar dila-törü ile sheath introducer’u tek bir birim halinde açığa çıkan tel üzerinden ilerletiniz. Sheath’in en az 2 cm’sini açıkta bırakarak, birimi damar içinde ilerletiniz. Not: Damar dilatörü ile sheath introducer’un sokulmasını kolaylaştırmak için küçük bir ensizyon yapılarak yerleştirme kolaylaştırılabilir. Uyarı: Damar delinmesinden sakınınız. Kilitleme mekanizmasını serbest bırakıp, sheath’i yerinde bırakarak damar dilatörü ile “J” teli geri çekiniz. Uyarı: Hava aspirasyonunu önlemek için açığa çıkan sheath açıklığının üzerinde başparmağınızı tutunuz. Hava aspirasyonu riski, prosedürün bu kısmı Valsalva manevrası yapan hasta ile uygulanarak azaltılır.  Kateteri sheath içine sokunuz. Kateteri sheath arasından damar içindeki istenen infüzyon mevkiine ilerletiniz. Kateterler kateter ucu superior vena cava ile sağ atrium birleşme yerinde olacak şekilde yerleştirilmelidir. Flüoroskopi veya uygun teknoloji kullanarak kateter ucunun doğru pozisyonda olup olmadığını görünüz. Peel-apart sheath’in iki tutamacını kavrayıp, aynı zamanda hem dışa hem yukarıya doğru çekiniz. Sheath’i tamamen kateterden soyup çıkarınız. Kateterin damar içinde yerinden oynamadığın-dan emin olunuz.

KATETER TÜNEL AÇMA PROSEDÜRÜ Küt diseksiyon kullanarak bir subkütan cep oluşturunuz. Not: Cebin portu barındırmağa yetecek kadar büyük olup olmadığını ve portun ensizyon altın-da bulunup bulunmadığını anlamak için bir deneme yerleştirmesi yapınız. Takılabilir Kateterler Tünel açıcı veya uzun forseps kullanarak venöz giriş yerinden port cebi yerine doğru aşağıdaki şekilde bir subkütan tünel açınız: Venöz giriş yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Tünel açıcının ucunu küçük ensizyon içine sokunuz. Tünel açıcının ucunu venöz giriş yerinden port cebi yerine doğru ilerleyerek tünel oluşturunuz. Dikkat: Tünel açıcının ucu ile faysa derisinin yanlışlıkla delinmesinden kaçınınız. Kateter kilidini kateterden çıkarınız. Dikkat: Çatlamış veya başka şekilde hasar görmüş görünen bir kateter kilidini asla kullanmayınız. Kateterin ucunu bir bükme hareketi ile tünel kancası üzerine takınız. Not: Kanca çıkıntıları, tünel içinden çekilirken kateteri yeterince sıkı tutma bakımından tamamen kapsanmalıdır. Daha sıkı tutma bakımından, tünel açıcı gövdesi ile büyük çıkıntı arasında kateterin etrafına bir sütür bağlanabilir. Kateteri hafifçe tutarken, tünel açıcıyı port cebi yeri içinden çekiniz. Not: Kateter zorlanmamalıdır. Radyo-opak halkanın proksimal olarak (porta takılacak kateterin ucuna doğru) bakmasını temin ederek, kateter kilidini geriye kateter üzerine yerleştiriniz. Gövde hareketi ve port bağlantısı için yeterli serbest kısma imkân vererek, kateteri 90°lik bir açı ile uygun uzunlukta kesiniz. Kateterde hasar olup olmadığına bakınız. Eğer herhangi bir hasar görülürse, kateteri porta bağlamadan önce hasarlı bölümü kesip alınız.

KATETERİ PORTA BAĞLAMA Heparinize tuz çözeltisi  dolu (100 USP U/ml) içi oyuk iğneli 10 ml’lik bir şırınga kullanarak port gövdesindeki bütün havayı yıkayıp çıkarı-nız. İğneyi septum arasına sokup, bağlantı ucu yukarıya doğru dönük olarak sıvıyı enjekte ediniz. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Yıkama çözeltisi ile bütün sistem bileşenlerini temizleyiniz. Kateteri port bağlayınız. Dikkat: Kateter kilidini ilerletmeden önce, kateterin uygun yerleştirildiğinden emin olunuz. Uygun bölgeye kadar ilerletilmemiş bir kateter güvenli oturamayabilir ve yerinden oynama ve ekstravazasyona yol açabilir. Kateter hiçbir kink belirtisi olmaksızın dümdüz olmalıdır. Kateter üzerine hafif bir çekme onu doğrultmak için yeterlidir. Kateter kilidini kinkli bir kateter üze-rinde ilerletme katetere zarar verebilir. Onlardan birine potansiyel olarak zarar verebilen herhangi bir alet (örneğin, hemostatlar) ile kateter veya kateter kilidini tutmayınız.   
Port bağlantı ucunu kateter ile bir hizaya getiriniz. Not: Eğer kateter ve kilit bağlanıp daha sonra sökülürse, yeniden bağlantıyı güven-li yapmak için kateter ucu tıraşlanmalıdır. 9.6F Silikon versiyonu için kateteri port bağlantı ucu üzerinden kaburgalar arasının orta noktasına ilerletiniz; bütün Triniflex™ kateterlerini hemen ikinci kaburga üzerine ilerletiniz. Not: Kateteri port bağlantı ucu boyunca çok uzağa ilerletmek, kateter kilidi ilerle-tildiğinde tüplerin “mantar biçimi alması” na yol açabilir. Bu vuku bulduğunda, kateter kilidini ilerletmeyi durdurmak, kateteri porttan bağlantı ucu boyunca geri çekmek ve bağlantıyı yeniden yapmak önerilebilir. Kateter kilidini port ile aynı hizada olun-caya kadar düz ilerletiniz. Not: Radyo-opak halkayı içeren ucun porta proksimal olduğundan emin olunuz. Kateter kilidi kateteri porta iyice bağlamak için yeterli olmalıdır. Medcomp®, kateteri sıkıştırabi-leceğinden, kink yaptırabileceğinden veya hasar verdirebileceğinden dolayı, kateter etrafında sütür yapılmasını önermemek-tedir. 9.6F Silikon Versiyonu

Kaburgalar Bağlantı Ucu Kateter Kateter Kilidi Kaburga Radyopak Halka          Triniflex™ Versiyonlar Kaburgalar Bağlantı Ucu Kateter Kateter Kilidi Radyopak Halka         

PORTU YERLEŞTİRME VE ENSİZYON YERİNİ KAPATMA Portu subkütan cep içine ensizyon çizgisinden uzakta yerleştiriniz. Bu portun yerinden oynama riskini ve pozisyon değiştirme olasılığını azalta-caktır. Absorbe olmayan, tek filamentli sütürler kullanarak portu alttaki fasyaya dikiniz. Kate-,terde hafif harekete izin verecek kadar gevşeklik bırakınız ve kateterin kink yapıp yapmadığına bakınız. Port cep içine diktikten sonra, uygun bir antibi-yotik çözelti ile yarayı yıkayınız. Akışın engellenmediğini, sızıntı olmadığını ve kateterin doğru yerleştirildiğini anlamak için, içi oyuk bir iğne ve 10 ml’lik şırınga kullanarak kateter üzerinde akış denemeleri yapınız. Kan çekebilme özelliğini anlamak için aspiras-yon yapınız. Port sistemini yıkayıp, “Heparin Kilidi Prosedü-rü”altında anlatıldığı gibi heparin ile kilitleyiniz. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabi-leceğini veya heparin nedenli trombositopeni (HIT) çekebileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Terapi tamamlandıktan sonra, portu kurumsal protokole göre yıkayınız. Ensizyon yerini kapatınız, böylece port ensizyon altında kalmaz. Hastane uygulamasına göre sargı tatbik ediniz.

HEPARİN KİLİDİ PROSEDÜRÜ Pıhtı oluşumunu ve kateter tıkanmasını önle-meye yardımcı olmak için, açık uçlu kateterli implante portlar her kullanmadan sonra heparinli tuz çözeltisi ile doldurulmalıdır. Eğer port uzun süre kullanılmadan kalırsa, heparin kilidi en az dört haftada bir değiştirilmelidir. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Port Hacimlerini Belirleme Güç Kullanımlı Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazları için, her bir bireysel hasta için kullanılan kateterin uzunlu-ğunu belirlemeniz gerekecektir. Sistem priming hacmi için, cm olarak kateter uzunluğunu 0,02 ml/cm ile çarpıp özel port biçimi için priming hacmini aşağıdaki gibi ilave ediniz. Düşük Profilli Portlar: 0,39 ml Orta Portlar: 0,56 ml Standart Portlar: 0,64 ml Gelecekte başvurmalar için, bu bilgileri hastanın kartına ve/veya hasta ID kartına kaydetmek kay-detmek yararlı olacaktır.

Önerilen Yıkama Hacimleri: YIKAMA HACİMLERİ

PROSEDÜRLER HACİM (100 U/ml) Port kullanımda olmadığında 4 haftada bir 5 ml heparinli tuz çözeltisi Her ilaç veya TPN infüzyonundan sonra 10 ml steril normal tuz çözeltisi, arkasından 5 ml heparinli tuz çözeltisi Kan almadan sonra 20 ml steril normal tuz çözeltisi, arkasından 5 ml heparinli tuz çözeltisi Kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonuından sonra 10 ml steril normal tuz çözeltisi, arkasından 5 ml heparinli tuz çözeltisi Ekipman İçi oyuk iğne Steril tuz çözeltisi ile dolu 10 ml’lik şırınga 5 ml heparinli tuz çözeltisi (100 U/ml) ile dolu 10 ml’lik şırınga

Not: Başka heparinli tuz çözeltisi (10 ila 1000 U/ml) konsantrasyonlarının etkili olduğu bulunmuştur.Uygun konsantrasyon ve hacmin saptanması, hastanın tıbbi durumu, laboratuar testleri ve önceki deneyime dayanmalıdır. Prosedür: Prosedürü hastaya izah ediniz ve enjeksiyon yerini hazırlayınız. Steril normal tuz çözeltisi ile dolu 10 ml’lik şırıngayı iğneye takınız. Portun yerini aseptik olarak belirleyip giriniz. Sistemi yıkayıp, 5 ml 100 U/ml’lik heparinli tuz çözeltisi ile tekrarlayınız. Terapi tamamlandıktan sonra, portu kurumsal protokole göre yıkayınız. Poliüretan kateterleri ıslatmak veya pıhtı çıkarmak için alkol kullanıl-mamalıdır, çünkü tekrar tekrar ve uzun süre maruz bırakılınca, alkolün poliüretan kateterleri bozduğu bilinmektedir. 

GÜÇ KULLANIMLI ENJEKSİYON PROSEDÜRÜ: Güç kullanımlı enjeksiyondan önce, doğru kateter uç pozisyonunu radyografik görüntüleme yoluyla kanıtlamak için kurumsal protokole uyunuz. Porta uygun ortası oyuk bir iğne ile giriniz. İğne ucunun port içine tam olarak sokulduğundan emin olunuz. Uyarı: Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portu sadece güç kullanımla enjekte edilebilir bir iğne ile erişildiğinde güç kullanımla enjekte edilebilirdir. Steril normal tuz çözeltisi dolu bir şırınga takınız. Kateterin açık olup olmadığını kontrolden önce, güç kullanımlı enjeksiyon prosedürü sırasında almasını istediğiniz pozisyonu hastaya tarif edi-niz. Eğer mümkünse, hasta güç kullanımlı enjek-siyonu kolu düşey olarak omzunun üzerinde el ayası sehpanın yüzü üzerinde olacak şekilde almalıdır. Bu, enjekte edilen kontrastın torasik çıkıştaki aksiller ve subklavyan venler arasından kesintisiz geçişine imkân verir. Yeterli kan geri dönüşü için aspirasyon yapınız ve portu en az 10 ml steril normal tuz çözeltisi ile yıkayınız. Uyarı: Güç kullanımlı enjeksiyon araştırmala-rından önce kateter açıklığını temin edememe port sisteminin çalışmamasına neden olabilir. Şırıngayı çıkarınız. Kontrast ortamını vücut sıcaklığına kadar ısıtınız. Güç kullanımlı enjeksiyon cihazını iğneye güvenli şekilde takınız. Endike akış hızını kon-trol ediniz ve CT ayarlarını doğrulayınız. İçi Oyuk İğne Geyc Boyutu 19 Ga. 20 Ga 22 Ga Maksimum Akış Hızı Ayarı 5ml/sn 5ml/sn 2ml/sn Hastaya enjeksiyon sırasındaki herhangi bir ağrı veya hissiyat değişikliğini bildirmesini tembihleyiniz. Isıtılmış kontrastı akış hızı limitlerini aşmamağa dikkat ederek enjekte ediniz. Uyarı: Eğer lokal ağrı, şişme veya ekstravazas-yon belirtileri görülürse, enjeksiyon derhal dur-durulmalıdır. Uyarı: Maksimum akış hızını aşma port siste-minin çalışmamasına ve/veya kateter ucunun yerinden oynamasına neden olabilir. Güç kullanımlı enjeksiyon cihazını çıkarınız. Portu 10 ml steril normal tuz çözeltisi ile yıkayınız. Heparin kilidi prosedürünü uygulayınız. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabile-ceğini veya heparin nedenli trombositopeni (HIT) çekebileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Terapi tamamlandıktan sonra, portu kurumsal protokole göre yıkayınız. Yıkama çözeltisinin son 0,5 ml’sini enjekte ederken klempi kapatınız. Port/Kateter Biçimi Maksim. Endike CT Akış Hızıa Ortalama Port Rezervuar Basıncıb Ortalama Satatik Patlama Basıncıb Satatik Patlama Basınç Aralığıb Düşük Profil Portları 6.6F 5 ml/sn 61 psi 275 psi 265-289 psi  8.0F 5 ml/sn 41 psi 261 psi 243-267
psi Orta Portlar 6.6F 5 ml/sn 61 psi 191 psi 182-202  psi  8.0F 5 ml/sn 38 psi 187 psi 176-203  psi  9.6F 5 ml/sn 43 psi 152psi 152-153 psi Standart Portlar 8.0F 5 ml/sn 40 psi 160 psi 112-185  psi  9.6F 5 ml/sn 44 psi 137 psi 121-147  psi Not: CT enjeksiyon basıncı maksimum 300 psi’ye ayarlanmalıdır.  5 ml/sn’den daha az akış hızları ve/veya düşük viskoziteli kontrast port ve kateterde düşük basınçlar hasıl edecektir. a Kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonu için port ve    kateter asamblesinin akış kapasitesini temsil eder. b 11.8 Centipoise (cp) viskoziteli kontrast ortamı kullanıla   maksimum endike CT akış hızı sırasındaki iç port basıncı c Maksimum patlama basıncı port kateter asamblesinin statik     patlama basıncıdır.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞUL-LARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® Interventional önceden bildirmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kullanım Broşürü

 

Teknik Detay Broşürü

 

Kullanım Videosu

Dignity Ct Port

Katalog Bilgileri

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Estetik ve hasta konforunu artırırken, düşük profil, azaltılmış genişlik ve ergonomik şekil ensizyonu   minimize etmeye yardımcı olur. • Hem CECT enjeksiyonları hem infüzyon terapisi için onaylıdır. • 300 psi’de 5cc/san’ye varan tanısal görüntüleme için CT enjeksiyonlarına imkân verir. • Özel baskı “CT”nin röntgende görülebilmesine imkân verir.

 

Açık Sütür Delikleri

Katalog No

Dignity™ CT

 

MRCTI96001

9.6F SİLİKON KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI80001

8F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI66001

6.6F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI96801

9.6F SİLİKON KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTI80801

8F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTI66801

6.6F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

 

Dignity™ CT Düşük Profil

 

 

MRCTI80041

8F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI66041

6.6F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI80841

8F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTI66841

6.6F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Port ve Kateter  (2) Kateter Kilidi  (1) Skalpel (1) Introducer İğne  (1) Vein Pick  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Valfli yırtılıp ayrılır Introducer  (1) Tünel Açıcı  (1) 22Ga Huber İğnesi  (1) Küt Uçlu İğne

Silikon Doldurulmuş  Sütür Delikleri

Katalog No

Dignity™ CT

 

MRCTI9600S

9.6F SİLİKON KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI8000S

8F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI6600S

6.6F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI9680S

9.6F SİLİKON KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTI8080S

8F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTI6680S

6.6F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

 

Dignity™ CT Düşük Profil

 

 

MRCTI8004S

8F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI6604S

6.6F POLİÜRETAN KATETER

TAKILABİLİR

5/Kutu

MRCTI8084S

8F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

MRCTI6684S

6.6F POLİÜRETAN KATETER

ÖNCEDEN TAKILI

5/Kutu

SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Port ve Kateter  (2) Kateter Kilidi  (1) Skalpel (1) Introducer İğne  (1) Vein Pick  (1) Kılavuz Tel  (1) Şırınga  (1) Valfli yırtılıp ayrılır Introducer  (1) Tünel Açıcı  (1) 22Ga Huber İğnesi  (1) Küt Uçlu İğne


Kullanım Talimatları

GÜÇ İLE ENJEKTE EDİLEBİLİR İMPLANTE İNFÜZYON PORTU KULLANMA TALİMATI

TANIMLAMA: Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portu, vasküler sisteme tekrar tekrar erişim sağlamak için tasarlanmış implante edilebilir bir erişim cihazıdır. Port erişimi içi oyuk bir iğne kullanan perkütan iğne insersiyonu ile gerçekleştirilmektedir. Güç kullanımlı enjeksiyon sadece güç kullanımla enjekte edilebilir iğne ile yapılmaktadır. Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazı iki birincil bileşenden oluşur: kendiliğinden sıkıca kapanan bir silikon septumlu bir enjeksiyon portu ve bir radyo-opak kateter. İmplante Edilebilir İnfüzyon Portları septumun tepesine ve port mahfazasının üst kenarına dokunularak subkütan olarak belirle-nebilir. Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portları radyografik görüntüleme altında  “CT” harfleri ile tanınabilir.  Bütün malzemeler biyo-uyumludur, enjekte edilebilir hemen hemen bütün çözeltilerle kullanılabilir, latekssizdir ve CECT ve MRI görüntülemesi ile güvenlidir.

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR: Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portu vasküler sisteme tekrarlı erişim gerektiren hasta tedavileri için endikedir. Port sistemi ilaçlar, I.V. sıvıları, parenteral beslen-me çözeltileri, kan ürünleri ve kan örneklerinin alınması için kullanılabilir. Güç kullanımla enjekte edilebilir bir iğne ile kulla-nıldığında, Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazı kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonu için endike-dir. Kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonu için önerilen maksimum infüzyon hızı bir 19 veya 20 geyclik ortası oyuk güç kullanımla enjekte edi-lebilir bir iğne ile 5 ml/sn’dir.

KONTRENDİKASYONLAR, UYARILAR VE ÖNLEMLER KONTRENDİKASYONLAR: Bu cihaz, yüksek pinch-off oranlarının görüldüğü ilk kaburga sınırına medial olan subklavyan ven içine kateter insersiyonu için kontrendikedir.1,2 Cihaz aşağıdaki durumlar için de kontrendikedir: Cihaza bağlı enfeksiyon, bakteremi veya septiseminin bulunduğu bilindiğinde veya bundan şüphe edildiğinde. Hastanın cüssesi implante edilen cihazın büyüklüğüne yeterli olmadığında. Hastanın cihazın içerdiği malzemelere alerjik olduğu bilindiğinde veya bundan şüphe edildiğinde. Eğer ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı mevcut ise. Eğer olası insersiyon yeri daha önce radyasyona tabi tutulmuşsa. Eğer olası yerleştirme yeri daha önce venöz tromboz epizodları veya vasküler cerrahi prosedürleri geçirmişse. Eğer lokal doku faktörleri uygun cihaz stabilizasyonu ve/veya erişimini önleyecekse.

UYARILAR: Yerleştirme Sırasında: Tek Hasta Kullanımı amaçlıdır. TEKRAR KULLANMAYINIZ. Medcomp® ürünleri tek kullanımlık cihazlardır ve asla tekrar implante edilmemelidir. Kan ile kontamine olmuş bir cihaz yeniden kullanılmamalıdır veya yeniden sterilize edilmemelidir.
Kullanımdan sonra, bu ürün potansiyel bir biyolojik tehlike olabilir. Kabul edilmiş tıbbi uygulama ve yerel, eyalet ve federal yasa ve düzenlemelere göre kullanıp tasfiye ediniz. Bir sheath arasından yerleştirme sırasında, hava aspirasyonunu önlemek için başparmağı sheath’in açıktaki deliği üzerinde tutunuz. Hava aspiras-yonu riski, prosedürün bu kısmı Valsalva manev-rası yapan hasta ile uygulanarak azaltılır. Kateteri porta sütürlemeyiniz. Kateterin herhangi bir hasar veya daralması güç kullanımlı enjek-siyon uygulamasını tehlikeye atabilir.  Damar delinmesinden kaçınınız. Port sisteminin çalışmamasına neden olabilece-ğinden, klavikula-ilk kaburga sıkıştırması veya pinch-off işaretleri gösterenbir port sistemi arasından güç kullanımlı enjeksiyon yapmayınız. Port Girişi Sırasında: 10ml’den DAHA KÜÇÜK BİR ŞIRINGA KULLANMAYINIZ. 25 psi’den daha büyük uzun süreli infüzyon basıncı bir hastanın damar veya viskusunda hasara neden olabilir. Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portları ancak bir güç kullanımla enjekte edilebilir iğne ile girildi-ğinde güç kullanımla enjekte edilebilirdir. Güç kullanımlı enjeksiyondan önce kontrast ortamını vücut sıcaklığına kadar ısıtamama port sisteminde başarısızlığa neden olabilir. Güç kullanımlı enjeksiyon araştırmalarından önce kateterin açık kalmasını sağlayamama port sisteminde başarısızlığa neden olabilir. Güç kullanımlı enjektör makine basıncı sınırlama özelliği tıkanmış bir kateterin aşırı basınç almasını önlemeyebilir.
Maksimum akış hızını aşma port sisteminde başarısızlığa ve/veya kateter ucunun yerinden oynamasına neden olabilir. Kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonu için Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazı endikasyonu, portun prosedüre dayanma yeteneğini ifade etmektedir, fakat prosedürün özel bir hastaya veya özel bir infüzyon setine uygunluğunu ifade etmemektedir. Uygun şekilde eğitilmiş bir klinisyen, güç kullanımlı enjeksiyon bakımından bir hastanın sağlık durumunu değerlendirmeden ve porta giriş için kullanılan bir infüzyon setinin uygunluğunu değerlendirmeden sorumludur. Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazı arasından üç kullanımlı enjeksiyon yaparken, 300 psi’lik basınç limit ayarını veya güç kullanımlı enjek-siyon makinesi üzerindeki maksimum akış hızı ayarını aşmayınız. 

PINCH-OFF BELİRTİLERİ: Klinik: Kan çekmede zorluk Sıvı infüzyonuna direnç Sıvı infüzyonu veya kan çekme için gerekli hasta pozisyon değişiklikleri Radyolojik: Göğüs röntgeninde derece 1 veya 2 çarpılma. Pinch-off açıklamadan önce şiddet derecesi bakımından değerlendirilmelidir. Klavikula/ilk kaburga sahasında herhangi bir derecede kateter çarpılması gösteren hastalar özenle izlenmelidirler. Uygun göğüs röntgeni ile tanınması gereken pinch-off dereceleri bulunmaktadır:3,4
Derece Şiddet Önerilen Eylem Derece 0 Çarpılma yok Eylem yok Derece 1 Lüminal daralma olmaksızın çarpılma mevcut Pinch-off’un derece 2 çarpılmaya ilerlemesini izlemek için her bir ila üç ayda bir göğüs röntgeni çekilmelidir. Çarpılma derecelerine katkıda bulunabileceğinden, göğüs röntgeni sırasındaki omuz pozisyonuna dikkat edilmelidir. Derece 2 Lüminal daralma ile çarpılma mevcut Kateterin çıkarılması düşünülmelidir Derece 3 Kateter transeksiyonu veya kırılması Kateterin derhal çıkarılması

ÖNLEMLER: Kullanmadan önce bütün talimatı dikkatli okuyup, ona uyunuz. Federal yasa (ABD) bu cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. Sadece kalifiye sağlık uygulamacıları bu cihazları takmalı, kullanmalı ve çıkarmalıdırlar. Tünel açıcının ucu ile deri veya fasyanın yanlışlıkla delinmesinden sakınınız. Eğer iğne sokulu iken kılavuz telin geri çekilmesi gerekirse, iğnenin kılavuz tele zarar vermesini veya onu kesmesini önlemeye yardım için, iğne ile teli tek bir birim imiş gibi çıkarınız. Port ile ortası oyuk iğneler kullanınız. Kateter kilidini ilerletmeden önce, kateterin uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Uygun bölgeye ilerletilmemiş bir kateter, güvenli şekilde oturamayabilir ve yerinden oynama ve ekstrvazasyona yol açabilir. Kateter kink yapmak-sızın dümdüz olmalıdır. Kateteri doğrultmak için onu hafifçe çekmek yeterlidir. Kink yapmış bir kateter üzerinden kateter kilidini ilerletme, katetere zarar verebilir. Kateteri sokarken ve yerinde tutarken Evrensel Önlemlere uyunuz. Bütün kontrendikasyon, uyarı, önlem ve bütün infüsatlar için talimatlara üreticileri tarafından belirtildiği şekilde uyunuz. Önlemler kateter hasarı ve/veya hasta zedelenmesinden kaçınmaya yardım amaçlıdır. Yerleştirmeden Önce Bütün olduğundan ve son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olmak için ambalajı dikkatli inceleyiniz. Cihaz steril ambalaj içinde verilmektedir ve non-pirojeniktir.Ambalaj hasarlı, açılmış veya son kullanma tarihi geçmiş ise, kullanmayınız. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR. STERILE EO Yeniden sterilize etmeyiniz veya kullanmayınız.

Bütün bileşenlerin bulunup bulunmadığını anlamak için kiti inceleyiniz. Hastanın kayıtlarını kontrol ediniz ve hastaya yerleştirme işlemi sırasında kullanılacak kimyasal madde veya malzemelere bilinen bir alerjisi olup olmadığını sorunuz. Hava embolisinden korunmak için cihazı steril heparinli tuz veya normal tuz çözeltisi ile doldu-runuz (prime’layınız). Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabileceğini veya heparin nedenli trombositopeni (HIT) çekebileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Bir introducer kit kullanırken, kateterin introducer sheath içine kolayca uyduğunu tahkik ediniz. Yerleştirme Sırasında: Cihazın keskin aletlerle kazara temas etmesine imkân vermeyiniz. Mekanik hasar oluşabilir. Sadece düzgün kenarlı, atravmatik klemp veya forsepsler kullanınız. Yerleştirme sırasında kateteri delmemeye yırtma-maya veya kırmamaya özen gösteriniz. Kateteri porta taktıktan sonra, asambleyi sızıntı veya hasar bakımından kontrol ediniz. Herhangi bir mekanik hasar veya sızıntı belirtisi varsa, kateteri kullanmayınız. İmplantasyon sırasında kateteri keskin açılarla eğmeyiniz. Bu, kateterin açık olmasını tehlikeye sokabilir. Uygun kateter bağlantısını temin etmek ve kateter hasarından kaçınmak için, bu talimatta verilen bağlantı tekniğine dikkatli uyunuz. Kateteri çöktürebileceğinden veya hasar yapabi-leceğinden, kateteri port gövdesine güvenli tutturmak için sütür kullanmayınız. Peel-apart introducer’lar kullanırken: - Torakstaki hayati yapılara istemeden girmekten   sakınmak için, introducer ve kateteri dikkatli   sokunuz. - Bir peel-apart introducer kullanırken, bir kateter   veya dilatörü dahili destek olarak tutarak kan   damarına hasar vermekten kaçınınız. - Bir dönme hareketi kullanarak sheat ve dilatörü   tek bir ünite olarak aynı anda ilerleterek, sheath   hasarından kaçınınız.

MUHTEMEL KOMPLİKASYONLAR: Subkütan port kullanımı kritik hastalar için önemli bir venöz erişim aracı sağlar. Bununla birlikte, aşağıdakiler dahil, ciddi komplikasyonlar bakımın-dan bir potansiyel mevcuttur: Hava Embolisi Kanama Brakiyal Pleksus Zedelenmesi Kardiyak Aritmi Kardiyak Tamponad Deri Arasında Kateter veya Port Erozyonu Kateter Embolisi Kateter Tıkanması Klavikula ve Birinci Kaburga Arasında Sıkışmadan Dolayı Kateter Tıkanma, Hasar veya Kırılması Kateter veya Porta Bağlı Septisemi Cihaz Dönme veya Çıkıntısı Endokardit Ekstravazasyon Fibrin Kılıfı Oluşumu Hematom Hemotoraks Hidrotoraks İmplante Cihaza Karşı Tolerans Gösterememe İmplant Alanı Üzerindeki Deride İltihaplanma, Nekroz veya Skar Oluşması Damar veya Viskus Yırtılması Damar veya Viskus Delinmesi Pnemotoraks Spontane Kateter Ucu Malpozisyonu veya Retraksiyonu Torasik Kanal Zedelenmesi Tromboembolizm Vasküler Tromboz Damar Erozyonu Lokal veya Genel Anestezi, Cerrahi ve Post-Operatif İyileşme ile Normal Olarak İlişkili Riskler Bunlar ve diğer komplikasyonlar tıbbi literatürde iyi belgelenmiştir ve port yerleştirmeden önce dikkatlice irdelenmelidir.

İMPLANTASYON TALİMATI: Prosedüre başlamadan önce, lütfen bu rehberin “Kontrendikasyonlar, Uyarılar ve Önlemler” ve “Muhtemel Komplikasyonlar” bölümlerini ve portu implante etmeden önce implantasyon talimatını tam olarak okuyunuz. PINCH-OFF’U ÖNLEME Kateteri internal jugular ven (IJ) yoluyla sokarak pinch-off sendromu riskinden kaçınılabilir. Kateterin ilk kaburga sınırına mediyal olarak sublavyan insersiyonu kateter pinch-off’una neden olabilir, o da güç kullanımlı enjeksiyon sırasında port sistem bozulmasına neden olan tıkanma meydana getirir.
Eğer kateteri subklavyan ven içine sokmayı tercih ederseniz, ilk kaburga sınırına lateral olarak veya aksiller ven ile birleşme noktasında sokulmalıdır, çünkü böyle insersiyon kateter hasarı ve hattâ kopmasına neden olabilen kateter sıkışmasını bertaraf edecektir. İnsersiyonda görüntü rehberliğinin kullanılması kesinlikle önerilir. Kateterin kıstırılmadığından emin olmak için, insersiyonunun bir radyografik teyidi yapılmalıdır.  İMPLANTASYON HAZIRLIĞI Kullanılacak implantasyon prosedürünü seçiniz. Port yerleştirme yerini seçiniz. Not: Port cep yeri seçimi iyi port stabilitesi sağlayan, hasta hareketlerini aksatmayan, basınç noktaları oluşturmayan- daha önce radyasyon almamış, enfeksiyon belirtileri göstermeyen ve üst değiştirmeyi zorlaştırmayan anatomik bir alanda port yerleştirmeye imkân vermelidir. Aşırı doku erişimi zorlaştıracağından, port septumu üzerindeki kütanöz doku miktarını dikkate alınız. Tersine, port üzerindeki çok ince bir doku katı doku erozyonuna yol açabilir. 0,5 cm ila 0,2 cm’lik bir doku kalınlığı uygundur. Ürün yeniden sipariş numarası ve lot numarası dahil, hasta implant kaydını tamamlayınız. Yeterli anestezi uygulayınız. Steril saha oluşturunuz ve tray’i açınız. İmplantasyon yerini cerrahi olarak hazırlayıp, örtünüz.

Takılabilir Kateterler için: Açık uçlu kateterleri heparinli tuz çözeltisi ile yıkayıp, proksimal (port) ucuna birkaç cm kala klempleyip kapatı-nız. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabileceğini veya heparin nedenli trombosito-peni (HIT) çekebileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lan-maması gerektiğini unutmayınız. Not: Takmadan önce kesilip çıkarılacak kateter segmentlerini klempleyiniz.

CUT-DOWN PROSEDÜRÜ Başı amaçlanan ven ponksiyon yerinden öbür tarafa çevrilmiş olarak, hastayı Trendelenburg pozisyonuna getiriniz. Seçilen giriş damarını açığa çıkarmak için bir cut-down ensizyonu kullanınız. Kanama ve hava aspirasyonunu önlemek için damar izole edilip stabilize edildikten sonra, damar ensizyonu uygulayınız. Bir vein pick kullanılıyorsa, onun taperli ucunu ensizyon arasından sokup, damar içine ilerle-tiniz. Daha sonra kateter ucunu pick’in yivli alt tarafına kaydırınız. KATETER                    VEIN PICK DAMAR Kateter ucunu damar içine ilerletiniz. Kullanıldıysa, vein pick’i geri çekiniz. Kateteri damar içinde arzulanan infüzyon yerine ilerletiniz. Not: Kateterler kateter ucu superior vena cava ile sağ atrium birleşme yerinde olacak şekilde yerleştirilmelidir. Flüoroskopi veya uygun teknoloji kullanarak kateter ucunun doğru pozisyonda olup olmadığını görünüz. Kateteri tespit için sütür kullanırken, kateteri tıkamayınız veya kesmeyiniz.

PERKÜTANÖZ PROSEDÜR Başı amaçlanan ven ponksiyon yerinden öbür tarafa çevrilmiş olarak, hastayı Trendelenburg pozisyonuna getiriniz. Bir şırıngaya takılı ölçekli küçük bir iğne kulla-narak istenen damarın yerini belirleyiniz. Eğer kateter subklavyan ven yoluyla sokuluyorsa, kateter Pinch-off’unu anlatan “Uyarılar” bölümüne bakınız. Introducer iğneyi şırıngaya takıp, küçük ölçekli iğne boyunca damar içine sokunuz.Küçük ölçekli iğneyi çıkarınız. İnsersiyon yapılırken yavaşça aspirasyon yapınız. Eğer artere girilmişse, iğneyi geri çekip, birkaç dakika manuel basınç uygulayınız. Eğer plevral boşluğa girilmişse, iğneyi geri çekip, hastayı olası pnömotoraks bakımından değerlendiriniz. Vene girildiğinde, iğneyi yerinde bırakarak şırıngayı çıkarınız. Kan kaybını ve hava aspiras-yonu riskini en aza indirmek için, iğnenin hub’ı üzerine bir parmak koyunuz. Hastanın Valsalva manevrası yapması ile prosedürün bu kısmı uygulanarak hava aspirasyonu riski azaltılır.  Eğer bir mikro ponksiyon seti kullanılıyorsa, kılavuz telin esnek ucunu iğne içine sokunuz. Kılavuz teli uygun olduğu kadar ilerletiniz. Flüoroskopi veya ultrason kullanarak, yerleştir-menin doğru olup olmadığını görünüz. Kılavuz teli pozisyonunda tutarken, iğneyi nazikçe geri çekip çıkarınız. Dikkat: Eğer iğne sokulu iken kılavuz telin geri çekilmesi gerekiyorsa, iğnenin kılavuz tele zarar vermesini veya onu kesmesini önlemek için, iğne ile teli bir birim olarak birlikte çıkarınız. Küçük sheath ve dilatörü uygun şekilde birlikte ilerletiniz. Küçük sheath’i yerinde bırakarak, dilatör ve kılavuz teli geri çekiniz. Uyarı: Kan kaybını ve hava embolisi riskini en aza indirmek için, başparmağı sheath’in yarığı üzerine koyunuz. 
Kılavuz telin “J” ucunu uç doğrultucu ile doğrultup, uç doğrultucunun taper’li ucunu iğne içine sokunuz. Uç doğrultucuyu çıkarıp, kılavuz teli superior vena cava içine ilerletiniz. Kılavuz teli prosedür için uygun olduğu kadar uzağa ilerletiniz. Flüoroskopi veya uygun teknoloji kullanarak doğru pozisyonda olup olmadığını görünüz. İğneyi nazikçe geri çekip çıkarınız. Dikkat: Eğer iğne sokulu iken kılavuz telin geri çekilmesi gerekiyorsa, iğnenin kılavuz tele zarar vermesini veya onu kesmesini önlemek için, iğne ile teli bir birim olarak birlikte çıkarınız.  Eğer bir mikro ponksiyon seti kullanılıyorsa, standart kılavuz teli pozisyonda tutarken küçük sheath’i geri çekip çıkarınız.

PEEL-APART SHEATH INTRODUCER TALİMATI Bir döndürme hareketi kullanarak, damar dila-törü ile sheath introducer’u tek bir birim halinde açığa çıkan tel üzerinden ilerletiniz. Sheath’in en az 2 cm’sini açıkta bırakarak, birimi damar içinde ilerletiniz. Not: Damar dilatörü ile sheath introducer’un sokulmasını kolaylaştırmak için küçük bir ensizyon yapılarak yerleştirme kolaylaştırılabilir. Uyarı: Damar delinmesinden sakınınız. Kilitleme mekanizmasını serbest bırakıp, sheath’i yerinde bırakarak damar dilatörü ile “J” teli geri çekiniz. Uyarı: Hava aspirasyonunu önlemek için açığa çıkan sheath açıklığının üzerinde başparmağınızı tutunuz. Hava aspirasyonu riski, prosedürün bu kısmı Valsalva manevrası yapan hasta ile uygulanarak azaltılır.  Kateteri sheath içine sokunuz. Kateteri sheath arasından damar içindeki istenen infüzyon mevkiine ilerletiniz. Kateterler kateter ucu superior vena cava ile sağ atrium birleşme yerinde olacak şekilde yerleştirilmelidir. Flüoroskopi veya uygun teknoloji kullanarak kateter ucunun doğru pozisyonda olup olmadığını görünüz. Peel-apart sheath’in iki tutamacını kavrayıp, aynı zamanda hem dışa hem yukarıya doğru çekiniz. Sheath’i tamamen kateterden soyup çıkarınız. Kateterin damar içinde yerinden oynamadığın-dan emin olunuz.

KATETER TÜNEL AÇMA PROSEDÜRÜ Küt diseksiyon kullanarak bir subkütan cep oluşturunuz. Not: Cebin portu barındırmağa yetecek kadar büyük olup olmadığını ve portun ensizyon altın-da bulunup bulunmadığını anlamak için bir deneme yerleştirmesi yapınız. Takılabilir Kateterler Tünel açıcı veya uzun forseps kullanarak venöz giriş yerinden port cebi yerine doğru aşağıdaki şekilde bir subkütan tünel açınız: Venöz giriş yerinde küçük bir ensizyon yapınız. Tünel açıcının ucunu küçük ensizyon içine sokunuz. Tünel açıcının ucunu venöz giriş yerinden port cebi yerine doğru ilerleyerek tünel oluşturunuz. Dikkat: Tünel açıcının ucu ile faysa derisinin yanlışlıkla delinmesinden kaçınınız. Kateter kilidini kateterden çıkarınız. Dikkat: Çatlamış veya başka şekilde hasar görmüş görünen bir kateter kilidini asla kullanmayınız. Kateterin ucunu bir bükme hareketi ile tünel kancası üzerine takınız. Not: Kanca çıkıntıları, tünel içinden çekilirken kateteri yeterince sıkı tutma bakımından tamamen kapsanmalıdır. Daha sıkı tutma bakımından, tünel açıcı gövdesi ile büyük çıkıntı arasında kateterin etrafına bir sütür bağlanabilir. Kateteri hafifçe tutarken, tünel açıcıyı port cebi yeri içinden çekiniz. Not: Kateter zorlanmamalıdır. Radyo-opak halkanın proksimal olarak (porta takılacak kateterin ucuna doğru) bakmasını temin ederek, kateter kilidini geriye kateter üzerine yerleştiriniz. Gövde hareketi ve port bağlantısı için yeterli serbest kısma imkân vererek, kateteri 90°lik bir açı ile uygun uzunlukta kesiniz. Kateterde hasar olup olmadığına bakınız. Eğer herhangi bir hasar görülürse, kateteri porta bağlamadan önce hasarlı bölümü kesip alınız.

KATETERİ PORTA BAĞLAMA Heparinize tuz çözeltisi  dolu (100 USP U/ml) içi oyuk iğneli 10 ml’lik bir şırınga kullanarak port gövdesindeki bütün havayı yıkayıp çıkarı-nız. İğneyi septum arasına sokup, bağlantı ucu yukarıya doğru dönük olarak sıvıyı enjekte ediniz. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Yıkama çözeltisi ile bütün sistem bileşenlerini temizleyiniz. Kateteri port bağlayınız. Dikkat: Kateter kilidini ilerletmeden önce, kateterin uygun yerleştirildiğinden emin olunuz. Uygun bölgeye kadar ilerletilmemiş bir kateter güvenli oturamayabilir ve yerinden oynama ve ekstravazasyona yol açabilir. Kateter hiçbir kink belirtisi olmaksızın dümdüz olmalıdır. Kateter üzerine hafif bir çekme onu doğrultmak için yeterlidir. Kateter kilidini kinkli bir kateter üze-rinde ilerletme katetere zarar verebilir. Onlardan birine potansiyel olarak zarar verebilen herhangi bir alet (örneğin, hemostatlar) ile kateter veya kateter kilidini tutmayınız.   
Port bağlantı ucunu kateter ile bir hizaya getiriniz. Not: Eğer kateter ve kilit bağlanıp daha sonra sökülürse, yeniden bağlantıyı güven-li yapmak için kateter ucu tıraşlanmalıdır. 9.6F Silikon versiyonu için kateteri port bağlantı ucu üzerinden kaburgalar arasının orta noktasına ilerletiniz; bütün Triniflex™ kateterlerini hemen ikinci kaburga üzerine ilerletiniz. Not: Kateteri port bağlantı ucu boyunca çok uzağa ilerletmek, kateter kilidi ilerle-tildiğinde tüplerin “mantar biçimi alması” na yol açabilir. Bu vuku bulduğunda, kateter kilidini ilerletmeyi durdurmak, kateteri porttan bağlantı ucu boyunca geri çekmek ve bağlantıyı yeniden yapmak önerilebilir. Kateter kilidini port ile aynı hizada olun-caya kadar düz ilerletiniz. Not: Radyo-opak halkayı içeren ucun porta proksimal olduğundan emin olunuz. Kateter kilidi kateteri porta iyice bağlamak için yeterli olmalıdır. Medcomp®, kateteri sıkıştırabi-leceğinden, kink yaptırabileceğinden veya hasar verdirebileceğinden dolayı, kateter etrafında sütür yapılmasını önermemek-tedir. 9.6F Silikon Versiyonu

Kaburgalar Bağlantı Ucu Kateter Kateter Kilidi Kaburga Radyopak Halka          Triniflex™ Versiyonlar Kaburgalar Bağlantı Ucu Kateter Kateter Kilidi Radyopak Halka         

PORTU YERLEŞTİRME VE ENSİZYON YERİNİ KAPATMA Portu subkütan cep içine ensizyon çizgisinden uzakta yerleştiriniz. Bu portun yerinden oynama riskini ve pozisyon değiştirme olasılığını azalta-caktır. Absorbe olmayan, tek filamentli sütürler kullanarak portu alttaki fasyaya dikiniz. Kate-,terde hafif harekete izin verecek kadar gevşeklik bırakınız ve kateterin kink yapıp yapmadığına bakınız. Port cep içine diktikten sonra, uygun bir antibi-yotik çözelti ile yarayı yıkayınız. Akışın engellenmediğini, sızıntı olmadığını ve kateterin doğru yerleştirildiğini anlamak için, içi oyuk bir iğne ve 10 ml’lik şırınga kullanarak kateter üzerinde akış denemeleri yapınız. Kan çekebilme özelliğini anlamak için aspiras-yon yapınız. Port sistemini yıkayıp, “Heparin Kilidi Prosedü-rü”altında anlatıldığı gibi heparin ile kilitleyiniz. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabi-leceğini veya heparin nedenli trombositopeni (HIT) çekebileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Terapi tamamlandıktan sonra, portu kurumsal protokole göre yıkayınız. Ensizyon yerini kapatınız, böylece port ensizyon altında kalmaz. Hastane uygulamasına göre sargı tatbik ediniz.

HEPARİN KİLİDİ PROSEDÜRÜ Pıhtı oluşumunu ve kateter tıkanmasını önle-meye yardımcı olmak için, açık uçlu kateterli implante portlar her kullanmadan sonra heparinli tuz çözeltisi ile doldurulmalıdır. Eğer port uzun süre kullanılmadan kalırsa, heparin kilidi en az dört haftada bir değiştirilmelidir. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Port Hacimlerini Belirleme Güç Kullanımlı Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Port cihazları için, her bir bireysel hasta için kullanılan kateterin uzunlu-ğunu belirlemeniz gerekecektir. Sistem priming hacmi için, cm olarak kateter uzunluğunu 0,02 ml/cm ile çarpıp özel port biçimi için priming hacmini aşağıdaki gibi ilave ediniz. Düşük Profilli Portlar: 0,39 ml Orta Portlar: 0,56 ml Standart Portlar: 0,64 ml Gelecekte başvurmalar için, bu bilgileri hastanın kartına ve/veya hasta ID kartına kaydetmek kay-detmek yararlı olacaktır.

Önerilen Yıkama Hacimleri: YIKAMA HACİMLERİ

PROSEDÜRLER HACİM (100 U/ml) Port kullanımda olmadığında 4 haftada bir 5 ml heparinli tuz çözeltisi Her ilaç veya TPN infüzyonundan sonra 10 ml steril normal tuz çözeltisi, arkasından 5 ml heparinli tuz çözeltisi Kan almadan sonra 20 ml steril normal tuz çözeltisi, arkasından 5 ml heparinli tuz çözeltisi Kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonuından sonra 10 ml steril normal tuz çözeltisi, arkasından 5 ml heparinli tuz çözeltisi Ekipman İçi oyuk iğne Steril tuz çözeltisi ile dolu 10 ml’lik şırınga 5 ml heparinli tuz çözeltisi (100 U/ml) ile dolu 10 ml’lik şırınga

Not: Başka heparinli tuz çözeltisi (10 ila 1000 U/ml) konsantrasyonlarının etkili olduğu bulunmuştur.Uygun konsantrasyon ve hacmin saptanması, hastanın tıbbi durumu, laboratuar testleri ve önceki deneyime dayanmalıdır. Prosedür: Prosedürü hastaya izah ediniz ve enjeksiyon yerini hazırlayınız. Steril normal tuz çözeltisi ile dolu 10 ml’lik şırıngayı iğneye takınız. Portun yerini aseptik olarak belirleyip giriniz. Sistemi yıkayıp, 5 ml 100 U/ml’lik heparinli tuz çözeltisi ile tekrarlayınız. Terapi tamamlandıktan sonra, portu kurumsal protokole göre yıkayınız. Poliüretan kateterleri ıslatmak veya pıhtı çıkarmak için alkol kullanıl-mamalıdır, çünkü tekrar tekrar ve uzun süre maruz bırakılınca, alkolün poliüretan kateterleri bozduğu bilinmektedir. 

GÜÇ KULLANIMLI ENJEKSİYON PROSEDÜRÜ: Güç kullanımlı enjeksiyondan önce, doğru kateter uç pozisyonunu radyografik görüntüleme yoluyla kanıtlamak için kurumsal protokole uyunuz. Porta uygun ortası oyuk bir iğne ile giriniz. İğne ucunun port içine tam olarak sokulduğundan emin olunuz. Uyarı: Güç Kullanımla Enjekte Edilebilir İmplante Edilebilir İnfüzyon Portu sadece güç kullanımla enjekte edilebilir bir iğne ile erişildiğinde güç kullanımla enjekte edilebilirdir. Steril normal tuz çözeltisi dolu bir şırınga takınız. Kateterin açık olup olmadığını kontrolden önce, güç kullanımlı enjeksiyon prosedürü sırasında almasını istediğiniz pozisyonu hastaya tarif edi-niz. Eğer mümkünse, hasta güç kullanımlı enjek-siyonu kolu düşey olarak omzunun üzerinde el ayası sehpanın yüzü üzerinde olacak şekilde almalıdır. Bu, enjekte edilen kontrastın torasik çıkıştaki aksiller ve subklavyan venler arasından kesintisiz geçişine imkân verir. Yeterli kan geri dönüşü için aspirasyon yapınız ve portu en az 10 ml steril normal tuz çözeltisi ile yıkayınız. Uyarı: Güç kullanımlı enjeksiyon araştırmala-rından önce kateter açıklığını temin edememe port sisteminin çalışmamasına neden olabilir. Şırıngayı çıkarınız. Kontrast ortamını vücut sıcaklığına kadar ısıtınız. Güç kullanımlı enjeksiyon cihazını iğneye güvenli şekilde takınız. Endike akış hızını kon-trol ediniz ve CT ayarlarını doğrulayınız. İçi Oyuk İğne Geyc Boyutu 19 Ga. 20 Ga 22 Ga Maksimum Akış Hızı Ayarı 5ml/sn 5ml/sn 2ml/sn Hastaya enjeksiyon sırasındaki herhangi bir ağrı veya hissiyat değişikliğini bildirmesini tembihleyiniz. Isıtılmış kontrastı akış hızı limitlerini aşmamağa dikkat ederek enjekte ediniz. Uyarı: Eğer lokal ağrı, şişme veya ekstravazas-yon belirtileri görülürse, enjeksiyon derhal dur-durulmalıdır. Uyarı: Maksimum akış hızını aşma port siste-minin çalışmamasına ve/veya kateter ucunun yerinden oynamasına neden olabilir. Güç kullanımlı enjeksiyon cihazını çıkarınız. Portu 10 ml steril normal tuz çözeltisi ile yıkayınız. Heparin kilidi prosedürünü uygulayınız. Bazı hastaların heparine karşı aşırı duyarlı olabile-ceğini veya heparin nedenli trombositopeni (HIT) çekebileceğini ve bu hastaların portlarının heparinli tuz çözeltisi ile prime’lanmaması gerektiğini unutmayınız. Terapi tamamlandıktan sonra, portu kurumsal protokole göre yıkayınız. Yıkama çözeltisinin son 0,5 ml’sini enjekte ederken klempi kapatınız. Port/Kateter Biçimi Maksim. Endike CT Akış Hızıa Ortalama Port Rezervuar Basıncıb Ortalama Satatik Patlama Basıncıb Satatik Patlama Basınç Aralığıb Düşük Profil Portları 6.6F 5 ml/sn 61 psi 275 psi 265-289 psi  8.0F 5 ml/sn 41 psi 261 psi 243-267
psi Orta Portlar 6.6F 5 ml/sn 61 psi 191 psi 182-202  psi  8.0F 5 ml/sn 38 psi 187 psi 176-203  psi  9.6F 5 ml/sn 43 psi 152psi 152-153 psi Standart Portlar 8.0F 5 ml/sn 40 psi 160 psi 112-185  psi  9.6F 5 ml/sn 44 psi 137 psi 121-147  psi Not: CT enjeksiyon basıncı maksimum 300 psi’ye ayarlanmalıdır.  5 ml/sn’den daha az akış hızları ve/veya düşük viskoziteli kontrast port ve kateterde düşük basınçlar hasıl edecektir. a Kontrast ortamının güç kullanımlı enjeksiyonu için port ve    kateter asamblesinin akış kapasitesini temsil eder. b 11.8 Centipoise (cp) viskoziteli kontrast ortamı kullanıla   maksimum endike CT akış hızı sırasındaki iç port basıncı c Maksimum patlama basıncı port kateter asamblesinin statik     patlama basıncıdır.

GARANTİ Medcomp® BU ÜRÜNÜN UYGULANABİLİR STANDARTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA KOŞUL-LARI, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI TALİMATINA UYGUN VE REÇETEYİ YAZAN DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ GİBİ OLMALIDIR. Sürekli ürün iyileştirme dolayısıyla, fiyatlar, teknik özellikler ve model bulunabilirliği önceden bildiril-meksizin değişime tabidir. Medcomp® Interventional önceden bildirmeksizin ürünleri veya içerikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Dignity Port Broşür

Dignity Port Teknik Özellikler

Kullanım Videosu

İSTANBUL ŞUBE (Anadolu)


Adres : Kısıklı Mahallesi Reşatbey Sokak No:40/2 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon : +90 216 481 96 13-14-15 Faks : +90 216 481 96 17
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İSTANBUL ŞUBE (Avrupa)


Adres : Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:3 Nef12 B-Blok (Oifs Blok) D:67 Kat:8 Merter /İSTANBUL
Telefon : +90 850 577 99 73 
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İZMİR ŞUBE


Adres : 1438 Sokak no: 14/1     Alsancak/İZMİR    
Telefon : + 90 232 4639075 - 4218937 - 4224824 Faks : + 90 232 4218937
e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.